Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomové bolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil.

Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.
Byl Vám předepsán přípravek Effentora® k léčbě průlomovébolesti. Tyto webové stránky Vám připomenou informace, které Vám lékař o přípravku Effentora® sdělil. Pokud máte další otázky ohledně užívání přípravku Effentora®, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Bezpečné užívání, uchovávání a zacházení s přípravkem Effentora®

Co potřebuji vědět, než začnu užívat přípravek Effentora®?

Přípravek Effentora® nesmíte užívat:

  • Jestliže každý den neužíváte podle předepsaného rozvrhu opioidy k léčbě dlouhodobé bolesti, a to po dobu nejméně jednoho týdne. Pokud tyto léky neužíváte, nesmíte užívat ani přípravek Effentora®, protože by se mohlo zvýšit riziko nebezpečného zpomalení dýchání a/nebo mělkého dýchání, nebo dokonce zástavy dýchání.
  • Jestliže jste alergičtí na fentanyl nebo kteroukoliv jinou složku přípravku Effentora®.
  • Jestliže trpíte závažnými problémy s dýcháním nebo závažným obstrukčním plicním onemocněním.
  • Jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou bolestí, jako např. bolestí v důsledku poranění nebo operace, bolestmi hlavy nebo migrénami.

Při užívání přípravku Effentora® byste měli dbát zvláštní opatrnosti, pokud se u Vás vyskytuje některý z následujících stavů, a měli byste se před zahájením užívání přípravku Effentora® obrátit na lékaře či lékárníka v případě, že:

  • Vaše léčba dlouhodobé nádorové bolesti pomocí opioidů není zatím stabilizovaná.
  • Vyskytuje se u Vás některý ze stavů, které mají vliv na dýchání (např. astma, dechová nedostatečnost, dušnost).
  • Máte poranění hlavy.
  • Máte mimořádně pomalý srdeční tep nebo jiné problémy se srdcem.
  • Máte problémy s játry či ledvinami, protože tyto orgány mají vliv na odbourávání léčivé látky.
  • Máte v krevním oběhu nízké množství tekutin nebo nízký krevní tlak.

Mohu po užití přípravku Effentora® řídit a obsluhovat stroje?

Bezpečnost řízení a obsluhování strojů po užití přípravku Effentora® byste měli probrat se svým lékařem. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud se cítíte ospalí nebo omámení, pokud máte rozmazané či dvojité vidění, či máte problémy s koncentrací. Je důležité, abyste zjistili, jak vaše tělo reaguje na přípravek Effentora® před tím, než budete řídit či obsluhovat stroje.

Co když užiji více přípravku Effentora® než mám?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky vyvolané příliš velkou dávkou přípravku Effentora® patří ospalost, nevolnost nebo omámenost. Pokud se začnete cítit velmi omámení nebo velmi ospalí ještě před tím, než se tableta celá rozpustí, vypláchněte si ústa vodou a ihned vyplivněte zbytek tablety.

Závažným nežádoucím účinkem přípravku Effentora® je zpomalené a/nebo mělké dýchání. Tento stav se může objevit v případě, že je dávka přípravku Effentora® příliš vysoká nebo když užijete přílišné množství přípravku. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Co dělat, když někdo omylem užije přípravek Effentora®?

Pokud se domníváte, že někdo omylem užil přípravek Effentora®, vyhledejte prosím okamžitě lékařskou pomoc.

Snažte se udržet postiženého při vědomí do doby, než dorazí záchranná služba.

Užije-li někdo omylem přípravek Effentora®, může mít stejné nežádoucí účinky popsané v otázce “Co když užiji více přípravku Effentora®, než mám?”

Co když zapomenu přípravek Effentora® užít?

Pokud průlomová bolest stále trvá, můžete užít přípravek Effentora® podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud průlomová bolest již ustala, neužívejte přípravek Effentora®, dokud se neobjeví další příhoda průlomové bolesti.

Jak se přípravek Effentora® uchovává?

Přípravek Effentora® uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. Léčivá látka tišící bolest je v přípravku Effentora® velmi silná a může ohrožovat život v případě, že je užita dítětem.

Přípravek Effentora® se musí uchovávat na bezpečném místě, mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte přípravek Effentora® po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.

Co dělat, když již přípravek Effentora® nepotřebuji užívat?

Přípravek Effentora® byste měli přestat užívat ve chvíli, kdy jej již nepotřebujete, přičemž byste měli pokračovat v užívání obvyklých opioidů k léčbě dlouhodobé bolesti. Potřebujete-li potvrdit správné dávkování, obraťte se na svého lékaře. Máte-li další otázky k užívání tohoto léčivého přípravku, požádejte o radu svého lékaře či lékárníka.

Jak naložit s neotevřeným balením tablet přípravku Effentora®, které již nepotřebuji?

Nevyhazujte žádné nepoužité léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

NEZAPOMEŇTE

Předcházejte odcizení a zneužití přípravku Effentora®

Uchovávejte přípravek Effentora® na bezpečném místě, a to doma i venku, abyste zabránili jeho odcizení. Přípravek se může stát cílem pro osoby závislé na lécích.

Nikdy nedávejte přípravek Effentora® jiným osobám, ani v případě, že mají stejné příznaky jako Vy – přípravek by jim mohl způsobit závažné či život ohrožující nežádoucí účinky včetně úmrtí.

Pokud se domníváte, že někdo omylem užil přípravek Effentora®, okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte přípravek Effentora® mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

NEZAPOMEŇTE

Předcházejte odcizení a zneužití přípravku Effentora®

Uchovávejte přípravek Effentora® na bezpečném místě, a to doma i venku, abyste zabránili jeho odcizení. Přípravek se může stát cílem pro osoby závislé na lécích.

Nikdy nedávejte přípravek Effentora® jiným osobám, ani v případě, že mají stejné příznaky jako Vy – přípravek by jim mohl způsobit závažné či život ohrožující nežádoucí účinky včetně úmrtí.

Pokud se domníváte, že někdo omylem užil přípravek Effentora®, okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte přípravek Effentora® mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, korespondenční adresa: Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8 Tel.: +420 251 007 111, Email: Praha.Recepce@teva.cz, Web: www.teva.cz

© 2019 - 2022 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.